Arvoden


Läscentrums arvodesrekommendationer gäller för beställare och författare. Det slutgiltiga priset beror på gruppstorlek, antal framträdanden, resor och eventuell övernattning.

Obs, det slutgiltiga priset för författarbesöket baserar sig på gruppstorlekar, antalet uppträdanden, platsen för uppträdandet och uppträdandets karaktär.

1. Uppträdanden i bibliotek och motsvarande institutioner

Ett författaruppträdande i 45 min. + diskussion
1 uppträdande 250 euro
2 uppträdanden under samma dag 400 euro

Högläsning av författarens egna texter 150 euro (max. 30 minuter)
Paneldiskussion från 150-250 euro beroende på antalet deltagare i panelen och arbetsmängden
Förberedd föreläsning, 45 min. + diskussion 350-800 euro, arvodet bestäms i samråd med författaren

2. Uppträdanden i skolor

Rekommendation: max 3 uppträdanden/dag
Ett uppträdande 250 euro (45 min. lektion + diskussion)
Två uppträdanden 350 euro
Tre uppträdanden 450 euro = heldag
Fyra uppträdanden 550 euro

Uppträdanden under två dagar 900 euro

Uppträdanden för stora grupper (>60 elever)

Ett 45 minuters uppträdande 350 euro
två uppträdanden 500 euro
tre uppträdanden 650 euro = heldag

Uppträdanden under två dagar 1200 euro

Turnéarvoden från 1 150 euro

Turnéarvoden gäller för besök som räcker längre än två dagar (minst tre framträdanden per dag under tre dagar)

Till arvodet kommer eventuella rese- och övernattningskostnader, dagpeng samt Läscentrums serviceavgift.

Skrivverkstäder

1 verkstad (2 lektioner) 300 euro
2 verkstäder (4 lektioner) 450 euro
3 verkstäder (6 lektioner) 600 euro

Gruppstorlekarna består av högst 25 elever

Virtuella författaruppträdander

1 uppträdande 200 € (max. 300 pers.)
2 uppträdanden 275 €
3 uppträdanden 350 €

Till arvodet kommer Läscentrums serviceavgift
1 uppträdande 75 e
2 uppträdanden 100 €
3 uppträdanden 125 €

Läs mera om virtuella författaruppträdanden.

3. Uppträdanden för företag och kommersiella sammanslutningar

Arvodet bestäms enligt överenskommelse från fall till fall. Det uppbärs inte mervärdesskatt på arvoden. Läscentrums serviceavgift ingår i priset.

PRIVATPERSONER, BOKCIRKLAR
Det innehålls inte mervärdesskatt på arvodena.
Läscentrum förmedlar författarbesök till privata bokcirklar. Beställaren bör vara en privatperson. Om en förening eller organisation vill boka ett författaruppträdande, är arvodet detsamma som för bibliotek (se p. 1).

Besöket består av fri diskussion och frågor gruppdeltagarna förberett. Om en privatperson vill ha en en föreläsning eller ett uppträdande, är arvodessummorna desamma som för skolor och bibliotek.
– Författarbesök i bokcirkel, sammanlagt 45 eller 90 minuter. Består av en kort inledning av författaren (ca 10-15 minuter) samt fri diskussion.
1 besök, sammanlagt ca 45 minuter 150 euro + resor + serviceavgift. Gruppstorlek max. 15 personer.
1 besök, sammanlagt ca 90 minuter 250 euro + resor + serviceavgift. Gruppstorlek max. 15 personer.

Läscentrums serviceavgift

• ett uppträdande 60 euro
• uppträdanden under en heldag 70 euro
• uppträdanden under två dagar 80 euro
• uppträdanden under tre dagar 90 euro
• uppträdanden under fyra dagar 110 euro
• uppträdanden under fem dagar 120 euro

Läscentrum lägger till 20 euro, om ni önskar att vi sköter researrangemang och rumsbokningar. De nya serviceavgifterna gäller bokningar som görs från och med den 1 augusti 2019.
***

Serviceavgiften täcker att Läscentrum söker upp en lämplig gäst, gör upp kontrakt med författaren och arrangören. Läscentrum fakturerar arrangören med en enda räkning. Till räkningen fogas rese- och övernattningskostnader samt serviceavgift.

Om besöket annulleras av skäl av skäl som inte beror på författaren senare än två veckor före besöket, får författaren hälften av arvodet man kommit överens om. Arrangören faktureras på kostnader man redan betalat, t. ex. resebiljetter, samt serviceavgiften. Vid force majeur (t. ex. sjukdom) strävar Läscentrum till att ordna besöket vid en annan tidpunkt eller med en annan författare.