Registerutdrag för bokningstjänsten

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Registeransvarig
Lukukeskus – Läscentrum ry
Villa Kivi, Fågelsångsvägen 7, 00530 Helsingfors
Registeransvarig och/eller kontaktperson
Stiina Klockars / Lukukeskus
stiina.klockars@lukukeskus.fi
Registrets namn
Kund- och medlemsregister för Läscentrums bokningstjänst
Syftet med användningen av personuppgifterna
Syftet med användningen är skötseln av kundärenden i enlighet med personuppgiftslagen, information om Läscentrums bokningstjänst samt marknadsföring på basen av personuppgifterna.
Registrets sakinnehåll
Registret innehåller uppgifter enligt följande:

 • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postnummer
  • Gatuadress
  • Kommun
  • Andra nödvändiga uppgifter (författarens beskrivning)

Stadgeenliga källor
Som källa fungerar de uppgifter den registrerade uppgett i webbformuläret i samband med att hon registrerat sig samt uppgifter som samlats så länge kundförhållandet varat. Till registret ansluts såväl de författare som själva registrerat sig, som författare som gjort författarframträdanden via Läscentrum samt kunder som registrerats via besök.
Regelmässig överlåtelse av uppgifter och upplåtelse utanför EU och EES
Personuppgifter ges inte till tredje part annat än inom ramarna för gällande lagstiftning, eller vad lagstiftningen förpliktigar till. Personuppgifter kan överlåtas utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med stöd av personuppgiftslagens 22 § – 23 §, till exempel då det teknisk service och information så förutsätter. Personuppgifter kan överlåtas med kundens eget samtycke.
Principer för hur registret skyddas
Registret är i ADB-form. Endast den som innehar tjänsten som registeransvarig eller sådana som för sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna i registret för att sköta de arbetsuppgifter de utsedda till, har rätt att använda det. Dessa har tillgång till användarnamn och lösenord. Uppgifterna är skyddade av brandmur eller andra motsvarande tekniska lösningar. Personuppgifterna hålls i förtroende.
Rätt att granska och vägra uppge sina uppgifter
Kunden har med stöd av personskyddslagen rätt att granska sina uppgifter och korrigera fel, samt rätt att vägra uppge sina uppgifter för marknadsföring elektronisk väg och reklam. Den som vill använda sig av sin rätt att vägra uppge sina personuppgifter eller då man vill ha mer uppgifter om hur ens personuppgifter används kan man kontakta den tidigare nämnda kontaktpersonen för registerärenden.