Entressen kirjasto, Espoo, 12.11.2020 (Tapola, Pelliccioni)