Karleby stadsbibliotek, Karleby, 01.01.1970 (Frantz)