Helsingin yliopisto, Helsinki, 15.03.2019 (Katri Tapola)