Hirvlax skola, Nykarleby, 19.03.2018 (Klingenberg)