Munsala skola, Munsala/Nykarleby, 21.02.2018 (Erlandsson)