Entressen kirjasto, Espoo, 08.11.2016 (Nousiainen)